Notariusz nie posiada, w przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych, immunitetu zawodowego, co oznacza, że można pociągnąć go do odpowiedzialności o charakterze dyscyplinarnym za uchybienia zawodowe (upomnienie, nagana, kara pieniężna lub – w najgorszym przypadku – pozbawienie prawa do wykonywania zawodu). Jeśli naruszył przy okazji inne, nienależące do jego kompetencji dziedziny prawa, może się także liczyć z odpowiedzialnością karną cywilną, czy administracyjną.
Istotnym aspektem odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza jest aspekt etyczny. Jeśli dokonana przez niego czynność jest zgodna z obowiązującym prawem, lecz sposób jej dokonania narusza zasady etyki zawodowej, wciąż może być za to ukarany.