Usługi kancelarii

W naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu wykonujemy wszystkie usługi przewidziane dla notariusza przez ustawę Prawo o notariacie. Obejmują one przede wszystkim:

1) sporządzanie aktów notarialnych
Czynność ta jest wykonywana w przypadku, gdy stanowi to wymóg przepisów prawa lub gdy zaistnieje wola stron. W pierwszej sytuacji niedochowanie tej formy powoduje jej bezskuteczność i nieważność;

2) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony przez notariusza zarówno przy dziedziczeniu testamentowym, jak i ustawowym. Musi to wynikać ze zgodnego żądania wszystkich potencjalnych spadkobierców. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły – tzw. testamenty szczególne (ustne, wojskowe, sporządzone podczas podróży na polskim statku morskim bądź powietrznym);

3) sporządzanie poświadczeń
Dla ważności wielu czynności prawnych niezbędne jest notarialne poświadczenie. Może ono dotyczyć własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z oryginałem lub poświadczenia czasu okazania dokumentu, pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (lub w innym celu) oraz pozostawania osoby w określonym miejscu.

Poświadczenie podpisu jest przez notariusza potwierdzane poprzez odpowiednią wzmiankę w danym dokumencie. Najczęściej, dla uniknięcia późniejszych nieporozumień, podpis jest składany w obecności notariusza. Oprócz poświadczenia podpisu obowiązkiem notariusza jest zbadanie zgodności podpisywanego dokumentu z obowiązującym prawem.

Badanie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem należy do najpowszechniejszych czynności prawnych dokonywanych przez notariusza. Podpis notariusza pod kopią/ odpisem dokumentu wraz ze wzmianką o zgodności z oryginałem oznacza możliwość posługiwania się nim na takich samych prawach;

4) doręczanie oświadczeń
Na żądanie osoby składającej oświadczenie i jedynie w przypadku, gdy jest ono w stanie wywołać skutki prawne, notariusz doręcza je drugiej stronie na piśmie. Może ono zostać przekazane kancelarii notarialnej na piśmie lub złożone do protokołu w formie ustnej. Doręczenie może być uczynione osobiście przez notariusza lub za pośrednictwem pracowników kancelarii, a na wyraźne życzenie strony – także listem poleconym. Następnie notariusz sporządza poświadczenie doręczenia, zawierające odpowiedź drugiej strony (oczywiście, jeśli została udzielona).

5) spisywanie protokołów
Protokoły sporządzone przez notariusza można podzielić na dwie grupy – protokoły walnych zgromadzeń osób prawnych (tj. spółek, spółdzielni, organizacji społecznych, stowarzyszeń) oraz protokoły sporządzane w celu stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.
Pierwsza kategoria dotyczy nie tylko powszechnie obowiązującego prawa, lecz także innych aktów prawa wewnętrznego wymienionych osób prawnych. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia oraz notariusza, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

6) sporządzanie protestów weksli i czeków
Protest jest to akt urzędowy, z pomocą którego posiadacz weksla stwierdza niewykonanie (tudzież nienależyte wykonanie) zobowiązania wekslowego. Stanowi niezbędny warunek tzw. poszukiwania zwrotnego – tj. dochodzenia sumy wekslowej od poprzedników posiadacza, którzy złożyli podpisy pod danym wekslem. Protest czeku jest obecnie instytucją martwą, natomiast weksla jest niezwykle rzadko spotykaną;

7) przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
W przypadku przyjmowania dokumentu na przechowanie notariusz sporządza odpowiedni protokół, a na żądanie strony umieszcza przedłożony mu dokument w kopercie uniemożliwiającej niewidoczne otwarcie.
Pieniądze oraz papiery wartościowe mogą zostać przez notariusza przechowane jedynie przy zaistnieniu jego związku z inną czynnością dokonaną w kancelarii;

8 ) sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
Zgodnie z art. 109 Prawa o notariacie wypis ma moc prawną oryginału. Jest wydawany, podpisany oraz opatrzony pieczęcią przez notariusza. Powinien być powtórzeniem oryginału, z wyłączeniem poprawek lub przekreśleń. Notariusz wydaje dokumenty i informacje pisemne osobom, na których żądanie została dokonana dana czynność notarialna (poza przypadkami przewidzianymi w ustawach, kiedy przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom oraz innym organom państwowym);

9) sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz dokonuje także, w myśl odrębnych przepisów, innych aktów prawnych.